Comité

Comité vun der Trëntenger Bühn

Eisen Verain guef 1974 inofizieel vun e puer Leit dei Theater wollten spillen gegrënnt .

Den 15 Februar 1981 war den Ofiziellen Grënnongsdag mat Statuten vun der Trëntenger Bühn,an zenter hir spillen mir all Joer Theater am Oktober an am Februar- März eng Fuesrevue mat der Trëntenger Musek.

De Verain besteet momentan aus 17 Memberen.

De Komitee stellt sech zesummen aus :

Michelle Thurmes-Mathias

Christian Greisch

Mike Thill

Jean Thurmes

Monique Wintringer- Feider

Michèle Saeul Schmit 

Kontakt Personn ass:

Thurmes Jean
5,rue Principale
L-5460 Trënteng 

Tel: 35 91 76
Gsm: 661 35 91 75